/ 3 نظر / 6 بازدید
شبنم مامان آوین

ای جان عزیزم چقدر ماه شدی[ماچ][پلک][قلب] عاشقتم کوچولوی خواستنی[ماچ][قلب]

طاهره

عسلک [ماچ]باید تورو خورد از بس خوشمزه شدی[ماچ]

هستی موشه

خاله بهارخ چقدر آنوشا بزرگ شده ماشاالله از طرف من ببوسیدش البته یادنوت باشه از دور ببوسیدش که من سرماخوردم[شوخی]