آنوشا جونم سی و سه ماهه شد. قربونت برم عزیزم که جدیداً خیلی بد اخلاق شدی ، جدیداً خیلی نق می زنه. نمی دونم چکار کنم.؟