سلام

آنوشای ناز من ٢١ ماهه شد، عزیزم مهربونم شیرین زبونم خیلی دوست دارم .الهی قربونت برم که تو خیلی خانم و با محبتی.ماشاالله خیلی شیرین زبون شده وقتی چیزی می خواد و می دونه ما اون وسیله رو بهش نمی دیم مامان بدش عزیزم وقتی کلمه عزیزم رو استفاده می کنم دیگه نمی تونم خودداری کنم مجبور می شم هم اون وسیله روبهش بدم و هم حسابی بچلونمش.مرسی . دستت درد نکنه. مبارک باشه همه اینا رو در جای خودش می گه. دو تا دیگه از دندوناش داره در میاد.

دیشب افطار خونه خاله شبنم و آوین جون مهمون بودیم خیلی خوش گذشت دستتون درد نکنه خاله شبنم و آوین جون. آوین جون همه اسباب بازیهاش رو به آنوشا می داد ولی قبلش براش توضیح می داد که این چیه و چکار می کنه واینم یه عکس تو اتاق آوین جونماچ

p.s:خاله تاتای عزیز برای عروسکای خوشگلی که به من و آوین جون هدیه دادی خیلی ممنون .خیلی دوستتون داریم.قلبماچ