دیروز تولد بابا حسین بود.

هوراهوراتشویقبابا حسین جون تولدت مبارکهوراهوراتشویق

راستی امروز آنوشا واکسن ١٨ ماهگیش رو زد.