•  موقعیکه واکسن یکسالگی رو براش زدم دو روز بعد تب و حسابی مریض شد که هنوز هم آثار سرفه هاش است دست مامانی درد نکنه این مدت خیلی اذیت شد.
  • خیلی شیطون شده خیلی کنجکاو شده به همه چیز دست می زنه .
  • عاشق کمد و کشوهاست که خرابکاری کنه
  • لباسهایی که جدید براش می خری خیلی دوستشون داره .
  • طوطی وار کارهای که جلوش انجام می دی تقلید میکنه.
  • به راه رفتن مسلط شده ولی خیلی آهسته یعنی تو بیرون ترجیح می دی بغلش کنی تا خودش راه بره.

p.s: در همین جا می خواستم از دوستانی که زحمت کشیدن و   به جشن تولد آنوشا  اومدندو دوستانی که شرمنده شون شدی و نتونستیم در خدمتوشون باشیم ولی من و آنوشا رو با کادوهاشون و تبریکشون خیلی شرمنده کردند تشکر کنم و انشاءالله من هم بتونم جبران کنم.