یکسال چقدر زودگذشت  –  تو چقدر بزرگ  شدی – تو این یکسال من رو عاشق و دلبسته تر کردی – وقتی خنده های ملوست رو می بینم – وقتی اخمها – اشکها – حرفها و حرکاتت رو می بینم هر چه بیشتر به عظمت خدا پی می برم .

همین یکسال پیش بود که من سخت منتظر اومدنت بودم  و  تو دلم برای سلامتیت خداخدا می کردم و اون خدای مهربون چه خوب جواب صدا کردنامو داد .

 

الان که یکسال گذشته و تو خوب و سلامتی دستامو به نشونه سپاس بالا می برم و بلند می گم

 

خدایا شکرت .