جدیداْ خیلی مسلط تر از قبل راه می ره و خودش زیر لب می گه تاتی تاتی و ....

وقتی آنوشا به میز یا تلویزیونو .. دست می زد با اشاره بهش می گفتیم دست نزنه جالبه که چند روز پیش که باباش داشت دی وی دی رو تنظیم می کرد رفت پیشش به این حالت

SmileyCentral.comکه چرا دست می زنی.

با دستمال تمام میزها رو پاک می کنه . چند روز پیش دخترم با دستمال ترد میل رو که من سالی ۱۲ ماه هم طرفش نمی رم رو پاک می کرد.

گوشی موبایل و تلفن رو بر می داره و شماره می گیره .

چشمک می زنه

با دیدن مهر به سجده می ره.

دعا می کنه.

 موهاشو شونه می کنه.

لباساشو می بینه می خواد تنش کنه.

برای عروسکاش لا لایی می خونه و به پشتشون می زنه.

زیر لب موقع رقصیدن آواز می خونه(نمی دونم چی چون به زبون خودش می خونه)

 دایی امیر رو خیلی دوست داره و اتاقشو می دونه کجاست .اول مردد در اتاقشو باز می کنه و بعد از یه مکث کوتاه وارد اتاقش می شه.

چند روز پیش خونه مامان مهمونی بود یه نی نی دیگه اونجا بود که داشت با شیشه شیر می خورد سریع رفت طرف نی نی و شیشه رو از دهنش بیرون کشید چون فکر می کرد شیشه شیر فقط مال اونه.