جمعه مامانی به افتخار دندون در اوردن آنوشا براش آش دندونی گذاشت.

((دستتون درد نکنه مامانی،شما خیلی زحمت منو می کشید خدا کنه زودتر بزرگ بشم بتونم جبران خوبیهای شما رو بکنم.))