آنوشا جونم دختر قشنگم دیشب تو خواب تب شدیدی کرده بودنمی دونم چرا چون آثار سرماخوردگی نداشت شاید به خاطر دندون در اوردنش بوده خدا رحم کرد من خونه مامانم بودم چون اگه تنها بودم حسابی هول می کردم دستشون درد نکنه مامانی و خاله ندا از ساعت ۵/۳  تا ۶ صبح بالا سر آنوشا بودند تا تبش پایین اومد.