سفیدی دندونش کاملاً مشخص شده.

با   با می گه و خودش هم خیلی خوشش می یاد چون بعضی موقع ها نان استاپ بابا رو برای ... بار تکرار می کنه.

 کنترل یا تلفن  و موبایل رو بر می داره و رو گوشش می ذاره یعنی داره با تلفن حرف می زنه.

دست می ده خیلی با مزه وقتی بهش می گی دست بده از قبل حالت دست دادن رو می گیره

در نا نای کردن تبحر خاصی پیدا کرده حتی با شنیدن زنگ موبایل

دیروز اتفاقی رفتم تو اتاقش دیدم بلوزشو بر داشته وسعی می کنه تنش کن دو تا آستین های لباس رو گرفته بود و می برد طرف سرش جالب این بود که اصلاً خسته نمی شد و دائم این کار رو انجام می داد .

با جوراب میونه خوبی نداره چون تا پاش می کنی در میاره.

کشوها و کمدها از دست این آنوشا خانوم نظم نداره چون دو سوت همه رو روی زمین پخش می کنه .

از اعضای صورتش چشماش و زبونشو می شناسه و با انگشت سبابه چشم دیگران رو هم نشون می ده.

فعلاً همین  یادم بود اگه چیزی دوباره یادم اومد اضافه می کنم