دیشب ناگهانی متوجه شدم آنوشا داره ۲ تا دندون در میاره.
         خدا کنه دخترم اذیت نشه و دندون در اوردنش زیاد سخت نباشه