سلام دوستای خوبه آنوشا
ببخشید من چند وقته نتونستم بیام و از آنوشا بنویسم . نمی دونم شاید چون یک هفته تو مرخصی بودم و آنوشا رو زیاد می دیدم کارهاش برام جدید نبود و یا اینکه آنوشا هیچ کار جدید انجام نمی داد. آنوشا هفته دیگه ۹ ماهه می شه هنوز دندون در نیورده دیگه آنوشا همچنان با گرفتن دستش به میز می تونه راه بره دست زدن و سرسری رو کاملاً اتوماتیک وار انجام می ده  آخه خانم تو هفته گذشته تولد و عروسی و مهمونی زیاد رفته  دخترم با شنیدن آهنگهای شاد نانای می کنه وقتی به  جای شلوغی میریم خانم فکر می کنه باید دست دسی کنه جمعه ما رفته بودیم ختم انعام یکی از آشنایان که تازه دایی اون خانواده فوت کرده بود تا رسیدیم اونجا و آنوشا دید شلوغه شروع به دست زدن کردبغل کسایی که بره و ازشون خوشش بیاد تمام کارهایی رو که بلده انجام می ده(دست دسی،سرسری و...) .اینم چند تا عکس از آنوشا در عروسی یکی از دوستان: