کارهایی که آنوشا انجام میده:

عاشق اینه که دستشو از جایی بگیره و راه بره چهار دست و پا زیاد  نمی ره دائماْ به مبلها آویزونه و می خوره زمین اگه نگاش کنی گریه می کنه ولی اگه محلش نذاری به روشم نمی اره.(چند روز پیش تو ماشین تو کریرش گذاشته بودم ولی کمربندشو نبسته بودم که  با کمک دستگیره در و شیشه ماشین ایستاده بود که من با دیدن این صحنه از ترس داشتم سکته می کردم.)

همچنان هر چیزی رو زمین ببینه می کنه تو دهنشه.

عاشق خوردن کنترل و گوشی تلفن و گوشی موبایل و کلید.

هنوز دندون در نیاورده.

بعضی موقع ها سعی می کنه برای چند ثانیه دستشو از جایی نگیره و بایسته عاشق کندن مو دیگران است و وقتی مو می کنه تو دستشو نگاه می کنه ببینه موفق شده یا نه.

خلاصه الان فقط دو تا چشم دائماْ باید اونو کنترل کنه چون کارهای خطرناک زیاد انجام می ده.