سلام

ما۷ تا ۱۱ مرداد با مامانی اینا رفته بودیم مشهد جا همه خالی بود دفعه قبل که من رفته بودم مشهد ۶ ساله بودم چقدر مشهد شلوغه ؛ ولی خوب سفر خوبی بود آنوشا هم دختر خوبی بود زیاد اذیت نکرد و خیلی خانم تو آغوشی نشسته بود و کیف می کرد که اینهمه آدم رو داره می بینه چون آنوشا از جاهای شلوغ خیلی خوشش می آد.

 

Cool Slideshows!