چهار دست و پا رفتنش مثل جت شده.

سعی می کنه بایسته.

اصواتی مثل حرف زدن که تاکنون معنا و مفهومی دریافت نشده است.

 

Cool Slideshows!