دیروز دوشنبه برای اولین بار آنوشا رو به یک مکان زیارتی بردیم امامزاده اسماعیل تو دولت من خودم اونجا رو خیلی دوست دارم به من آرامش می ده و خیلی هم حاجت می ده؛ از آنوشا در حال زیارت و قبل از رفتن چند تا عکس گرفتم تا از اولین زیارت آنوشا یادگاری داشته باشم:

Cool Slideshows!