جمعه صبح آنوشا رو کاشان بردیم قبل از رفتن یکمی دلشوره داشتم که آنوشا اذیت بشه ولی خدا رو شکر خیلی سر حال بود مخصوصن موقعیکه یک نهر آب می دید به وجد می اومد تو قمصر که هوا عالی و پر از عطر گل بود فقط تو فین کاشان یکمی اذیت شد چون واقعن شلوغ بود و آنوشا یکمی غر زد که مجبور شدم سریع بیام بیرون چند تا عکسی که از فین کاشان گرفتم :

 

   

create your own slideshow