خیلی کیف داد تا ده صبح خواب و بعد هم مهمونی بازی. دو روز هم رفتیم کاشان (ابیانه) بد نبود ولی زود تموم شد من خیلی برنامه داشتم برای تعطیلات ولی هیچ کدوم رو فرصت نکردم انجام بدم.